top of page

Sistemin Danışman Doktorları ile ilgili metin...

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, Doktor (A. Enis Arpacı, Baha Cemil Öcal, Fahrettin Hasırcıoğlu, Fisun Sözen) (Metinde "Doktor" olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Hasta Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır:

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 4. İlgili Kişinin Hakları

 5. Sonuç

Doktor, 863 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Doktor, kişisel verileri işitsel, elektronik, yazılı olarak ve yazılı talep, İLAT (İletişim, Adres, Takip Programı)  programı, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, doktorlarla görüşme ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Doktor Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, Doktor tarafından işlenen kişisel veriler, işlenmesindeki hukuki sebep ve amaçlar aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri (Ad Soyad, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi, İmza, Pasaport Bilgisi, TC Kimlik No, Vatandaşlık Bilgisi), İletişim Bilgileri (Telefon, Adres, E-posta), Müşteri İşlem (Fatura, Fiş, E-SMM Serbest Meslek Makbuzu, E-Arşiv Fatura) bilgileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişisel veriler, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, hastaya verilen hizmetlerin faturalandırılması, acil durum yönetimi ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hastanın talep ve şikayetlerinin takibi, hastanın özel sigorta şirketi ile istenen bilgilerin paylaşılması ve protokol defterinin tutulması amacıyla işlenmektedir.

 • Sağlık Bilgileri (Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Tetkik için Kan, İdrar, Dışkı, Kültür vb. Vücut Örnekleri, Laboratuvar, Görüntüleme ve Test Sonucu, Tanı ve Tedavi Planı, Reçete, Ailesindeki Genetik Hastalık/Hastalıklar, Alerji Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Kullanılan İlaç Bilgileri, Sigara-Alkol-Madde Kullanım Bilgisi, Alerji Bilgileri, Tetkik Tarihi, Geliş Tarihi, Tetkik sonucu, Tedavi önerisi) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında işlenmektedir.

Bu kapsamdaki kişisel veriler, hasta tanı ve tedavi süreçlerinin yönetilmesi, doktordan daha önce hizmet almış olan hastanın, sağlık geçmişine hızla ulaşılması, tetkiklerin tekrarlanmasının önlenmesi, hastanın talep ve şikayetlerinin takibi, hastanın özel sigorta şirketi ile istenen bilgilerin paylaşılması, protokol defterinin tutulması amacıyla işlenmektedir.

 • İletişim Bilgileri, hastanın  rızası ile, hastaya bir sonraki randevu tarihinin belirlenmesi, hatırlatma yapılması ve çeşitli faaliyetlerinin yürütülmesi için e-mail, telefon veya SMS yoluyla bilgilendirme amaçlı işlenmektedir.

 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı) ve Görsel-İşitsel Kayıtlar (Görsel ve İşitsel Kayıtlar) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında; fiziksel mekan ve taşınır mal güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

A. Yurtiçine Aktarım

  Doktor, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Veli/Vasi/Temsilci

 • Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,

 • Doktor’un hastayı konsülte ettiği doktorlar,

 • Özel sigorta şirketleri

 • Sağlık Bakanlığı ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 

​B. Yurtdışına Aktarım

 

Doktor, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Hasta kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır. Ancak gerekli durumlarda e-mail yoluyla veya dijital ortamlarda paylaşım yapılabilmektedir. E-mail veya dijital ortamların serverları yurtdışında olabilmektedir.

4. İlgili Kişinin Hakları

Doktor tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6.   KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Doktor sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren başvuru ile Kavaklıdere, İran Cd. No:13 Kat:2, 06680 Çankaya/Ankara adresine başvuru yapılabilir. İlgili kişinin diğer bilgi talepleri için, doktorların iletişim adresleri aşağıdaki gibidir:

İlgili kişinin başvurusu, başvurunun Doktor’a ulaşmasını müteakip 30 günlük yasal süre içerisinde sonuçlandırılacaktır. Doktor; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. SONUÇ

Doktor tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Doktor tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Doktor, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

 

Çerez Politikası: 

www.medlab.biz internet sitesi wix hazır program kullanılarak yapılmıştır. Çerez kullanımı ve gizlilik  politikası platformun standart uygulamaları çerçevesinde düzenlenmektedir.

 

JURİS Avukatlık Ortaklığı:

Nasuh Akar Mahallesi 1404. Sokak No: 18/31 Trio Suit, Çankaya/Ankara 

iletisim@jurishukuk.com  /  www.juris.com.tr

 +90 (312) 502 23 89

bottom of page