AYDINLATMA METNİ içeriği

Danışman Doktor olarak ismi belirtilen  (...........................................................) (metinde “DOKTOR” olarak geçecektir) tarafından 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve düzenlemelere – mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

1. Kişisel Verileriniz  

- Kimlik bilgileriniz:  Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,

- İletişim Bilgileriniz:  Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya diğer yollarla ile iletişime geçildiğinde elde edilen veriler,

- Muhasebesel (Finansal) Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

- Sağlık Bilgileriniz:  Muayene bulgularınız, tıbbi raporlar, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, görüntüleme sonuçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın elde edilen tüm sağlık verileriniz / özgeçmiş bilgileri, soygeçmiş bilgileri,
tetkikler için gerekli örnekler -kan, idrar, dışkı, vücut sıvısı- , görünteleme tetkik kayıtları

 

2. İşlenme Amaçları

 1. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 2. Kimlik doğrulanması, kayıt ve/veya üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 3. İlgili hizmetlere ilişkin belgelerin verilebilmesi, gönderilebilmesi ve aktarılabilmesi

 4. İlgili mevzuat uyarınca, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılması

 5. Faturalandırma işlemlerinin yapılması, hizmetlerin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ve kurumlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

 6. Hizmetlere, uygulamalara, yeniliklere ilişkin bilgilendirme, hatırlatma ve çeşitli kutlamalar için yazılı, sözlü veya dijital uygulamalar ile sizinle iletişime geçilmesi

 7. İlgili doktor, Laboratuvarlar, Görüntüleme Merkezileri, Hastaneler, Tıp Merkezleri ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinin teyit edilmesi, sürdürülmesi

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, dijital ortamda ve/veya fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri, Özel Sağlık Sigortası Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlarınız,  vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere hizmet ve danışmanlık alınan üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile size verilen hizmetler konusunda işbirliği yapılan doktorlar ve sağlıkla ilgili kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. 

Ayrıca kişisel verileriniz yazılı veya sözlü talebiniz üzerine, belirttiğiniz üçüncü kişilere, belirttiğiniz şekillerde ve/veya iligili kişinin kimlik ibrazı şartıyla aktarılabilir, verilebilir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz (sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz) belirtilen amaçlar çerçevesinde sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamlarda DOKTOR’un görevini, akdini ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yapabilmesi için elde edilir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Korunmasına ve Saklanmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verileriniz için, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin önlenmesi, hukuka uygun muhafazası ve imha edilmesi amacıyla ilan edilen önlemler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirler alınır. Tüm veriler ve diğer bilgiler yönetmeliklerin ve mevzuatın zorunlu tuttuğu sürelerce saklanır. 

6. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel Veri Sahibi kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

7. Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, DOKTOR nezdinde KVKK’nun ilgili maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belirtilen düzenlemeler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. DOKTOR kişisel verilerinize yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

8. Talepler ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda DOKTOR’a tarafınızdan imzalanmış bir yazının görüntüsünü, kimlik bilgilerinizi ve talebinizi e-posta ile gönderebilir veya veri sorumlusu DOKTOR’a hitaben ıslak imzalı yazınızı ve eklerini ilgili DOKTOR adresine iletebilirsiniz.

 

Talebiniz doğrultusunda, işlenen kişisel verileriniz belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Kanunda belirtilen uygulama yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu bildirebilirsiniz.

Aydınlatma metninde hukuksal nedenlerle yapılması zorunlu olacak değişiklikler yapılır. Değişikliker tarihleri itibariyle geçerli olur.

 

 

Ek bilgi:

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza bulunmadığı durumlarda işlenmesi mümkündür.*

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 2. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 4. DOKTOR’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DOKTOR’un  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla DOKTOR  tarafından işlenebilecektir.

 

*Kanunda sağlık hizmetinin sağlanması açısından geçerli olan bazı veri türlerinin işlenmesine istisna getirilmiş ve bu istisna sadece sır saklama yükümlülüğüne tabii olan kişiler ile sınırlandırılmıştır.

Bu aydınlatma metni içeriği kolay anlaşılması için sade bir dille yazılmıştır. Kanun maddeleri KVKK içinde belirtilmektedir.